Bestuur

Thuis > Over >

Bestuur

De onderstaande informatie wordt bekendgemaakt in overeenstemming met AIM-regel 26 en is bijgewerkt op 26/04/2024.

Ondernemingsbestuur

De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de aandeelhouders van de Vennootschap voor goed ondernemingsbestuur en het is de doelstelling van de Raad om een hoog niveau van ondernemingsbestuur te bereiken. De Raad van Bestuur heeft de Corporate Governance Code (QCA Code) van de Quoted Companies Alliance aangenomen en in de Corporate Governance Verklaring wordt uiteengezet hoe de Groep de 10 Principes van de QCA Code naleeft. De QCA-code vindt u hier.

Handelscode delen

De Vennootschap heeft, met ingang van de Toelating, een code voor het verhandelen van aandelen aangenomen voor de Bestuurders en bepaalde werknemers, die van toepassing is op een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de handel op AIM (in het bijzonder met betrekking tot handel tijdens gesloten periodes in overeenstemming met Regel 21 van de AIM-regels voor bedrijven). De Vennootschap zal alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de Bestuurders en alle relevante werknemers de voorwaarden van die code voor het verhandelen van aandelen naleven.

Beleid tegen omkoping en corruptie

Een van de kernwaarden van Zenova Group Plcs (het "Bedrijf") is het handhaven van verantwoorde en eerlijke handelspraktijken. Het bedrijf zet zich in voor het bevorderen en handhaven van het hoogste niveau van ethische normen met betrekking tot al zijn zakelijke activiteiten. De reputatie van het bedrijf voor het handhaven van wettige handelspraktijken is van het allergrootste belang en dit beleid is ontworpen om deze waarden te behouden. Zenova Group Plc heeft daarom een nultolerantiebeleid ten aanzien van omkoping en corruptie en zet zich in voor eerlijk en integer handelen in al haar zakelijke transacties en relaties en het implementeren en handhaven van effectieve systemen om omkoping tegen te gaan.

Het anti-omkoping- en corruptiebeleid is hier te vinden.

Het Audit- en Risicocomité

Het Audit- en Risicocomité zal worden voorgezeten door Alain Gottesman en de andere leden zijn Fiona Rodford en Etrur Albanees, van wie de meerderheid onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders zijn. Van de Audit- en Risicocommissie wordt verwacht dat zij ten minste twee keer per jaar formeel bijeenkomt en anders zo vaak als nodig is. Het zal de verantwoordelijkheid hebben ervoor te zorgen dat de financiële prestaties van het bedrijf naar behoren worden gerapporteerd en beoordeeld en zijn rol omvat het bewaken van de integriteit van de financiële overzichten van het bedrijf (inclusief jaarrekeningen en tussentijdse rekeningen en aankondigingen van resultaten), het beoordelen van interne controle en risicobeheer. het beoordelen van eventuele wijzigingen in de grondslagen voor financiële verslaggeving, het beoordelen en bewaken van de omvang van de niet-controlediensten die door externe accountants worden uitgevoerd en het adviseren over de aanstelling van externe accountants. Het Audit- en Risicocomité heeft onbeperkte toegang tot de accountants van de Vennootschap.

Het reglement van de Audit- en Risicocommissie vindt u hier.

De Remuneratiecommissie

Het Remuneratiecomité wordt voorgezeten door Etrur Albani en de andere leden zijn Fiona Rodford en Alain Gottesman, van wie de meerderheid onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders zijn. De CEO en de financieel directeur zullen als waarnemers de commissievergaderingen bijwonen. Er wordt verwacht dat de remuneratiecommissie niet minder dan één keer per jaar bijeenkomt en op andere tijdstippen als dat nodig is. Het is verantwoordelijk voor het bepalen, binnen de overeengekomen taakomschrijving, van het beleid van de Vennootschap met betrekking tot de remuneratiepakketten van de CEO, de Voorzitter en de uitvoerende bestuurders van de Vennootschap, de secretaris van de Vennootschap, senior managers en andere leden van het uitvoerend management. aangewezen om te overwegen. Het remuneratiecomité is tevens verantwoordelijk voor het bepalen (binnen de voorwaarden van het beleid van de Vennootschap en in overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur en/of de CEO) van het totale individuele remuneratiepakket voor elke uitvoerend bestuurder, de secretaris van de vennootschap en andere aangewezen senior managers. leidinggevenden (inclusief bonussen, aanmoedigingspremies en aandelenopties of andere aandelenbeloningen). De bezoldiging van niet-uitvoerende bestuurders zal een zaak zijn van de voorzitter en uitvoerende bestuurders van de Raad van Bestuur. Geen enkele bestuurder of manager mag deelnemen aan discussies over zijn eigen beloning. Daarnaast is de remuneratiecommissie verantwoordelijk voor het beoordelen van de structuur, omvang en samenstelling (inclusief de vaardigheden, kennis en ervaring) van de Raad van Bestuur en voor het volledig in overweging nemen van de opvolgingsplanning. Het is ook verantwoordelijk voor het aanbevelen van nieuwe benoemingen aan de Raad van Bestuur.

Het reglement van de Remuneratiecommissie vindt u hier.

De Benoemingscommissie

Het Benoemingscomité bestaat uit Etrur Albani en Alain Gottesman, met Fiona Rodford als voorzitter van het comité. De belangrijkste taken van het Benoemingscomité met betrekking tot benoemingen omvatten onder meer het overwegen van de opvolgingsplanning voor leden van de Raad van Bestuur; het identificeren en voordragen voor goedkeuring van de Raad van Bestuur van kandidaten om vacatures in de Raad van Bestuur te vervullen zodra deze zich voordoen; het evalueren van de balans tussen vaardigheden, kennis en ervaring in de Raad van Bestuur; het regelmatig beoordelen van de structuur, omvang en samenstelling (inclusief de vaardigheden, kennis en ervaring) van de Raad van Bestuur en het doen van aanbevelingen aan de Raad met betrekking tot veranderingen; het beoordelen van de leiderschapsbehoeften van de Groep, zowel uitvoerend als niet-uitvoerend, met het oog op het waarborgen van het blijvende vermogen van de Groep om effectief te concurreren op de markt; en het doen van aanbevelingen aan de Raad van Bestuur over de herbenoeming van een niet-uitvoerend bestuurder aan het einde van de vastgestelde ambtstermijn of bij pensionering.

De taakomschrijving van de benoemingscommissie vindt u hier.

Toelatingsdocument

nl_NLDutch