Zarządzanie

Dom > O >

Zarządzanie

Poniższe informacje zostały ujawnione zgodnie z Zasadą 26 AIM i zostały zaktualizowane w dniu 15.06.2022 r.

ład korporacyjny

Rada odpowiada przed akcjonariuszami Spółki za dobry ład korporacyjny, a celem Rady jest osiągnięcie wysokiego standardu ładu korporacyjnego. Rada przyjęła Kodeks ładu korporacyjnego spółki notowanej na giełdzie (Kodeks QCA), a Oświadczenie dotyczące ładu korporacyjnego określa, w jaki sposób Grupa przestrzega 10 zasad Kodeksu QCA. Kod QCA można znaleźć tutaj.

Kod transakcyjny akcji

Spółka przyjęła, ze skutkiem od Dopuszczenia, kodeks obrotu akcjami dla dyrektorów i niektórych pracowników, który jest odpowiedni dla spółki, której akcje są dopuszczone do obrotu na AIM (szczególnie w odniesieniu do obrotu w okresach zamkniętych zgodnie z zasadą 21 Regulamin AIM dla firm). Spółka podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia przestrzegania przez dyrektorów i odpowiednich pracowników warunków tego kodeksu dotyczącego obrotu akcjami.

Polityka przeciwdziałania przekupstwu i korupcji

Jedną z podstawowych wartości Zenova Group Plcs („Firma”) jest przestrzeganie odpowiedzialnych i uczciwych praktyk biznesowych. Spółka zobowiązuje się do promowania i utrzymywania najwyższego poziomu standardów etycznych w odniesieniu do całej swojej działalności biznesowej. Reputacja Spółki w zakresie utrzymywania zgodnych z prawem praktyk biznesowych ma ogromne znaczenie, a niniejsza Polityka ma na celu ochronę tych wartości. W związku z tym Zenova Group Plc stosuje politykę zerowej tolerancji dla przekupstwa i korupcji i jest zobowiązana do uczciwego i uczciwego postępowania we wszystkich swoich transakcjach i relacjach biznesowych oraz do wdrażania i egzekwowania skutecznych systemów przeciwdziałania przekupstwu.

Politykę przeciwdziałania przekupstwu i korupcji można znaleźć tutaj.

Komitet Audytu i Ryzyka

Komitetowi Audytu i Ryzyka przewodniczyć będzie Alain Gottesman, a pozostali członkowie to Fiona Rodford i Etrur albański, z których większość to niezależni dyrektorzy niewykonawczy. Oczekuje się, że komitet ds. Audytu i Ryzyka będzie spotykał się formalnie co najmniej dwa razy w roku oraz w innych przypadkach zgodnie z potrzebami. Będzie odpowiedzialna za zapewnienie prawidłowego raportowania i przeglądu wyników finansowych Spółki, a jej rola obejmuje monitorowanie rzetelności sprawozdań finansowych Spółki (w tym sprawozdań rocznych i śródrocznych oraz ogłoszeń o wynikach), przegląd kontroli wewnętrznej i ryzyka systemów zarządzania, przegląd wszelkich zmian zasad (polityki) rachunkowości, przegląd i monitorowanie zakresu usług nieaudytowych podejmowanych przez biegłych rewidentów oraz doradztwo w zakresie wyboru biegłych rewidentów. Komitet Audytu i Ryzyka ma nieograniczony dostęp do audytorów Spółki.

Zakres kompetencji Komitetu Audytu i Ryzyka znajduje się tutaj.

Komitet Wynagrodzeń

Komitetowi ds. Wynagrodzeń przewodniczy Fiona Rodford, a pozostali członkowie to Don Nicolson i Alain Gottesman, z których większość to niezależni dyrektorzy niewykonawczy. Dyrektor generalny i dyrektor finansowy będą uczestniczyć w posiedzeniach komisji w charakterze obserwatorów. Oczekuje się, że komitet ds. wynagrodzeń będzie spotykał się nie rzadziej niż raz w roku oraz w innych terminach, w zależności od potrzeb. Będzie odpowiedzialny za określanie, w ramach uzgodnionego zakresu uprawnień, polityki Spółki w zakresie pakietów wynagrodzeń dyrektora generalnego Spółki, przewodniczącego i dyrektorów wykonawczych, sekretarza spółki, kierowników wyższego szczebla i innych członków kierownictwa wykonawczego, zgodnie z jego jest przeznaczony do rozważenia. Komisja ds. wynagrodzeń będzie również odpowiedzialna za ustalanie (zgodnie z polityką Spółki i w porozumieniu z Prezesem Zarządu i/lub Dyrektorem Generalnym) łącznego indywidualnego pakietu wynagrodzeń dla każdego dyrektora wykonawczego, sekretarza spółki i innych wyznaczonych kadry kierowniczej wyższego szczebla (w tym premie, płatności motywacyjne i opcje na akcje lub inne nagrody w postaci akcji). Wynagrodzenie dyrektorów niewykonawczych będzie leżało w gestii Przewodniczącego i dyrektorów wykonawczych Rady. Żaden dyrektor ani kierownik nie będzie mógł brać udziału w jakichkolwiek dyskusjach dotyczących własnego wynagrodzenia. Ponadto komisja ds. wynagrodzeń będzie odpowiedzialna za przegląd struktury, wielkości i składu (w tym umiejętności, wiedzy i doświadczenia) Rady oraz pełne rozważenie planowania sukcesji. Będzie również odpowiadać za rekomendowanie nowych nominacji Radzie.

Regulamin Komisji ds. Wynagrodzeń znajduje się tutaj.

Komitet Nominacyjny

W skład Komitetu ds. Nominacji mają wchodzić Don Nicolson i Fiona Rodford, a przewodniczącym Komitetu będzie Alain Gottesman. Do głównych zadań Komitetu ds. Nominacji w zakresie nominacji należeć będzie m.in. rozpatrywanie planowania sukcesji członków Zarządu; identyfikowanie i nominowanie do zatwierdzenia przez Zarząd kandydatów na wolne stanowiska w Zarządzie w miarę ich pojawiania się; ocenianie równowagi umiejętności, wiedzy i doświadczenia w Radzie; regularny przegląd struktury, wielkości i składu (w tym umiejętności, wiedzy i doświadczenia) Zarządu oraz przedstawianie Zarządowi zaleceń dotyczących zmian; przegląd potrzeb Grupy w zakresie przywództwa, zarówno wykonawczego, jak i niewykonawczego, w celu zapewnienia ciągłej zdolności Grupy do skutecznego konkurowania na rynku; oraz przedstawianie Radzie zaleceń dotyczących ponownego mianowania dowolnego Dyrektora Niewykonawczego po wygaśnięciu jego określonej kadencji lub przejściu na emeryturę.

Regulamin Komisji ds. Nominacji można znaleźć tutaj.

Dokument przyjęcia

pl_PLPolish